Logo

Mumps Cochrane Pediatric Emergency Medicine Reviews

Browse Cochrane Pediatric Emergency Medicine Reviews
Browse Cochrane Pediatric Emergency Medicine Reviews

Cochrane Systematic Review: Acupuncture for mumps in children

Cochrane Systematic Review: Acupuncture for mumps in children

Visit

He J, Zheng M, Zhang M, Jiang H

He J, Zheng M, Zhang M, Jiang H

OBJECTIVES: To determine the efficacy and safety of acupuncture for children with mumps.

OBJECTIVES: To determine the efficacy and safety of acupuncture for children with mumps.

Cochrane Systematic Review: Chinese medicinal herbs for mumps

Cochrane Systematic Review: Chinese medicinal herbs for mumps

Visit

Shu M, Zhang YQ, Li Z, Liu GJ, Wan C

Shu M, Zhang YQ, Li Z, Liu GJ, Wan C

OBJECTIVES: To evaluate the effectiveness and safety of Chinese medicinal herbs for mumps.

OBJECTIVES: To evaluate the effectiveness and safety of Chinese medicinal herbs for mumps.

Cochrane Systematic Review: Acupuncture for mumps in children

Cochrane Systematic Review: Acupuncture for mumps in children

Visit

He J, Zheng M, Zhang M, Jiang H

He J, Zheng M, Zhang M, Jiang H

OBJECTIVES: To determine the efficacy and safety of acupuncture for children with mumps.

OBJECTIVES: To determine the efficacy and safety of acupuncture for children with mumps.

Cochrane Systematic Review: Chinese medicinal herbs for mumps

Cochrane Systematic Review: Chinese medicinal herbs for mumps

Visit

Shu M, Zhang YQ, Li Z, Liu GJ, Wan C

Shu M, Zhang YQ, Li Z, Liu GJ, Wan C

OBJECTIVES: To evaluate the effectiveness and safety of Chinese medicinal herbs for mumps.

OBJECTIVES: To evaluate the effectiveness and safety of Chinese medicinal herbs for mumps.